Privacy gedragscode

Privacy gedragscode AOV SmartFund Basic

Om SmartFund Basic goed te laten functioneren is het nodig dat de Stichting SmartFund Services beschikt over de persoonsgegevens van de leden, deze persoonsgegevens bewaart en verwerkt. Het bestuur van Stichting SmartFund Services gaat vanzelfsprekend zorgvuldig om met deze persoonsgegevens en handelt daarbij conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wat dat betekent is vastgelegd in deze gedragscode.

Alle deelnemers geven toestemming dat Stichting SmartFund Services hun gegevens verzamelt, bewaart en bewerkt. Deze toestemmingsverklaring is onderdeel van de deelnemersovereenkomst.

Als een deelnemer deze toestemming weigert of intrekt, kan het bestuur zijn deelname opzeggen. Er worden niet meer persoonsgegevens gevraagd dan nodig zijn om uitvoering te kunnen geven aan de taken SmartFund Basic

De volgende persoonsgegevens worden verzameld:

• Bedrijfsnaam

• Naam

• Adres

• Mailadres

• Postcode

• Telefoonnummer

• Geboortedatum

• Mate van arbeidsongeschiktheid

• Gemiddeld inkomen

• Inkomensniveau

• Bankrekening tegenrekening

• Ziek / niet ziek

Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan derden anders dan vermeld in het reglement. Een deelnemer die informatie vraagt over zijn eigen gegevens moet zich kunnen identificeren bijvoorbeeld door het beantwoorden van een aantal controle vragen.

Een deelnemer mag altijd inzage vragen in de persoonsgegevens die Stichting SmartFund Services van hem heeft verzameld. Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van zijn persoonsgegevens.

Wijzigingen kunnen door de deelnemer zelf aangepast worden in SmartDeposit.

De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het realiseren van de doelen van SmartFund Basic en mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt door bestuur, deelnemers of derden.

SmartSharing bv

Stichting SmartFund Services gaat een dienstverleningsovereenkomst en een verwerkersovereenkomst aan met SmartSharing bv en geeft SmartSharing bv daarmee de opdracht om werkzaamheden voor SmartFund Basic uit te voeren.
Het bestuur vergewist zich ervan dat SmartSharing haar processen en systemen heeft ingericht conform de bepalingen in de AVG. De
hierboven genoemde persoonsgegevens worden door SmartSharing verzameld, bewaard en verwerkt in opdracht van Stichting SmartFund Services. SmartSharing verzamelt geen gegevens over de aard van ziekmeldingen en de persoonlijke situatie van de leden.