Reglement

Reglement SmartFund Basic

Definities:

Aanvraagprocedure: de procedure waarin beschreven staat hoe de aanmelding van een Kandidaat Deelnemer in een aantal stappen leidt tot deelname aan het Fund.
Actieve Deelnemer: Een Deelnemer die aan alle voorwaarden heeft voldaan en actief deelneemt aan de Schenkkring.
Aspirant Deelnemer: Een kandidaat Deelnemer die toegelaten is door het Bestuur maar nog niet beschikt over een volgestorte buffer.
Bankrekening: dit is een privé bankrekening (IBAN) die wordt aangehouden bij een door de DNB erkende Nederlandse bankinstelling.
Beroepscommissie: een door het Bestuur aangestelde commissie die beoordeelt of het aangevraagde beroep tegen een beslissing van Fundmanager, Fiatteurs, Bestuur of commissie gegrond is.
Bestuur: Het bestuur van de Stichting SmartFund Services, de juridische eigenaar van SmartFund Basic.
Buffer: Het nominale bedrag dat verplicht op de Persoonlijke e-Wallet aanwezig moet zijn wil een Deelnemer recht hebben op een Donatie.
De buffer is het percentage t.o.v. het gekozen donatiebedrag. De buffer is een waarborg voor de Deelnemer om zelf een donatie uit het fund te ontvangen maar ook dat de Deelnemer zelf zal (kunnen) meebetalen aan de donatie aan een andere Deelnemer.
Deelnemers: Ondernemers die zijn toegelaten tot het Fund.
Donatie: schenking van een bedrag in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid.
Elektronische GeldInstelling (EGI): Het bedrijf Intersolve heeft een vergunning van de DNB als EGI en levert de derdenrekening waarop de Deelnemers een eigen e-Wallet krijgen toegewezen.
e-Wallet: is een persoonlijke elektronische bankrekening in SmartDeposit gekoppeld aan een eigen bankrekening.
Fiatteur: een door het Bestuur aangestelde beheerder die verzoeken tot donatie accordeert in gezamenlijkheid met 2e fiatteur.
Formulier aanmelding Fund: Een digitaal formulier waarmee een Kandidaat Deelnemer zich aanmeldt.
Fund: in SmartDeposit ingerichte schenkkring van ondernemers.
Fund-kenmerken: Dit zijn de afspraken over wachttijden, minimale- maximale donatie, hoogte van de Buffer, maximaal donatiebedrag per maand, zoals die zijn ingesteld in SmartDeposit.
Fundmanager: Door Bestuur aangestelde beheerder die de dagelijkse werkzaamheden verricht in SmartDeposit
Gewenste donatie: Gewenste donatie per maand dat Deelnemer nodig heeft voor continuïteit van ondernemen.
Gekoppelde bankrekening: De eigen privé bankrekening die gekoppeld is aan de eigen e-Wallet
Kandidaat Deelnemer: Een zelfstandig ondernemer die zich wenst aan te sluiten bij het Fund
Maandelijkse vergoeding: Het bedrag dat de Deelnemer per maand betaalt om de dienstverlening door SmartSharing bv aan het Fund te bekostigen.
Minimumbuffer: Het bedrag wat minimaal op de e-Wallet aanwezig moet zijn, om volwaardig deelnemer te zijn en het recht te hebben om donaties aan te vragen en te ontvangen.
Opzegtermijn: de termijn die na opzegging uit solidariteit naar andere Deelnemers gehanteerd wordt. Gedurende deze termijn doneert de Deelnemer nog aan andere Deelnemers, maar heeft zelf geen recht meer om gedoneerd te worden.
Registratie SmartDeposit: Procedure van aanmelding bij SmartDeposit. Na het invullen en verzenden wordt de registratie beoordeelt door het Bestuur en geaccordeerd door de Fiatteurs.
Reglement: Het regelement maakt onderdeel uit van de Overeenkomst deelname Fund. In het reglement worden de regels van het Fund beschreven. Het Reglement is in een apart document opgenomen, omdat de Deelnemersraad wijzigingen in het reglement kan aanbrengen zonder dat daarvoor een nieuwe Overeenkomst deelname Fund hoeft te worden gemaakt.
Stichting: De Stichting SmartFund Services
Toelatingscommissie: door het Bestuur aangestelde commissie die de aanvraag tot deelname aan het fund beoordeelt en accordeert
Toetredingskosten: eenmalige kosten die na goedkeuring door de Toelatingscommissie / Bestuur in rekening worden gebracht.
Volwaardig deelnemer: Een aspirant deelnemer waarvan de Minimum buffer volledig is volgestort wort Volwaardig deelnemer en heeft recht om schenkingen aan te vragen en schenkt mee aan zieke deelnemers.
Wachttijd na het indienen van een verzoek: de tijd tussen de datum van vaststelling van de arbeidsongeschiktheid en de datum dat de Deelnemer recht heeft op de donatie. Het recht op donatie ontstaat alleen indien het verzoek tot donatie is goedgekeurd.
Wachttijd na toetreding tot het Fund: de tijd tussen de datum tussen het volwaardig toetreden tot het fund en de datum dat de nieuwe Deelnemer gerechtigd is om een verzoek tot donatie in te dienen.
Wachttijd na aanpassing van het gewenste bedrag: de tijd tussen de datum van aanpassing van donatiebedrag en de datum dat deelnemer een beroep op een aangepast donatiebedrag kan doen. Gedurende de wachttijd worden de betalingen al op basis van het aangepaste donatiebedrag berekend.

1. Algemeen

1.1. Onder het motto; “Zorg voor elkaar”, is een van de taken van het Fund om een systeem van reserveringen en donaties te beheren, waardoor het mogelijk is om bij arbeidsongeschiktheid van Deelnemers een vooraf maximaal afgesproken maandelijks bedrag te kunnen doneren.

1.2. Indien de Fundmanager na overleg met het Bestuur verwacht dat door onvoorziene omstandigheden Deelnemers op termijn niet meer kunnen voldoen aan hun schenkplicht, dan zal het Bestuur maatregelen nemen om uit de impasse te komen.

1.3. De het Bestuurd beslist o.a. over:

– wijzigingen van de hoogte van de minimale- en maximale Gewenste Donatie bedragen

– wijziging van het percentage van de aan te houden Buffer

-- al of niet sparen en zo ja, de hoogte van het maandelijkse spaarbedrag

-- wijziging Wachttijden en Opzegtermijn

– royement van een Deelnemer

– wijziging van de Toelatingscriteria

2. Voorwaarden voor deelname aan het Fund

Er kan alleen worden deelgenomen aan het Fund indien:

2.1. De Deelnemer ouder is dan 18 jaar.

2.2. Deelnemer zelfstandig ondernemer is in termen van de Wet . Hieronder vallen ook DGA’s die niet verzekerd zijn voor de Ziektewet en de WIA.

2.3. De Deelnemer aantoonbaar inkomen haalt uit het bedrijf c.q. de ondernemingsactiviteiten.

a. Inkomsten uit loondienst die wettelijk recht geven op een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA) tellen niet mee bij het bepalen van inkomen uit bedrijf.

b. Het gemiddelde inkomen uit bedrijf moet hoger zijn dan het Gewenste donatiebedrag waarvoor de Deelnemer heeft ingetekend.

2.4. De Deelnemer op verzoek van het bestuur aantoont wat het persoonlijke inkomen uit bedrijf is geweest.

2.5. Het Bestuur de deelname heeft goedgekeurd.

3. Toetreding tot het Fund

3.1. Kandidaat Deelnemers dienen te voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in artikel 2.

3.2. Het Bestuur beoordeelt de aanvraag aan de hand van de door de Aspirant Deelnemer aangeleverde gegevens.

3.3. Het Bestuur is verantwoordelijk voor een goede spreiding van leeftijd, risico en inkomenspositie. Dit wordt meegenomen in de beoordeling of een Aspirant Deelnemer in aanmerking komt om Deelnemer te worden aan het Fund.

3.4. Deelname van een Deelnemer aan het Fund gaat in per 1e kalenderdag van de maand.

3.5. Iedere Deelnemer heeft het recht argumenten bij het Bestuur aan te dragen waarom een aspirant Deelnemer al of niet geaccepteerd zou moeten worden. Het Bestuur zal bij haar beslissing hiermee rekening houden en zo nodig door middel van een Deelnemersraadpleging de Deelnemersraad vragen een besluit te nemen.


4. SmartDeposit e-Wallet

4.1. Elke Aspirant Deelnemer is verplicht een e-Wallet te accepteren bij de Elektronische GeldInstelling Intersolve.

a. De Deelnemer is verplicht een kopie van een geldig ID en een recent bankrekeningafschrift van de te koppelen bankrekening te uploaden naar Intersolve en verder door Intersolve vereiste informatie te verstrekken.

b. De aangevraagde e-Wallet wordt gekoppeld aan een bestaande privé bankrekening.

c. Intersolve is verplicht een zogenaamde KYC (Know Your Customer) check uit te voeren.

d. De Aspirant Deelnemer heeft kennis genomen van de Gebruikersvoorwaarden van Intersolve en gaat daarmee akkoord.

4.2. Iedere Deelnemer is verplicht bij aanmelding bij SmartDeposit, c.q. de e-Wallet van Intersolve, het bedrag van de Minimumbuffer behorende bij de gekozen Gewenste donatie in één keer per iDEAL te voldoen, of uitgesmeerd over meerdere keren per automatische incasso. In dit laatste geval is de aspirant Deelnemer pas Volwaardig Deelnemer als de Minimumbuffer volledig is volgestort.

a. De Deelnemer kan alleen aanspraak maken op een donatie als de Minimumbuffer volledig voldaan is.

4.3. De Fundmanager kan een Deelnemer in het Fund zijn, of een derde partij.

a. Alle Fundmanagers moeten door SmartSharing en de Stichting goedgekeurd zijn voordat zij mogen handelen als Fundmanager.

4.4. De Stichting gaat een overeenkomst aan met de Fundmanager(s).

a. De Fiatteurs geven de Fundmanager opdracht tot het voorbereiden van donaties.

b. Donaties kunnen uitsluitend geschieden van E-Wallet naar e-Wallet en worden door het Bestuur geaccordeerd.

c. Een Deelnemer is als enige in staat om geld over te schijven van zijn e-Wallet naar de Gekoppelde bankrekening.

d. SmartDeposit geeft het geld van de Buffer vrij na de wachttijd die door het Fund is ingesteld bij beëindiging van een deelname aan het Fund.

4.5. Elke Deelnemer gaat er voor de duur van de deelname aan het Fund mee akkoord dat de Fundmanager het financiële beheer van het Fund uitvoert

a. De Fundmanager is als enige gerechtigd om het Fund doormiddel van SmartDeposit functioneel te beheren.

b. De Stichting en de Fundmanager, tekenen een onderlinge overeenkomst, waarin de voorwaarden voor het beheer worden vastgelegd.

4.6. Het Bestuur mag aan de Fundmanager alleen opdracht geven overboekingen te doen van en naar e-Wallets van Deelnemers.5. Taken van de Fundmanager

5.1. Het functioneel inrichten van het Fund in zowel Smart Workspaces, als SmartDeposit.

5.2. Het bijhouden van de Deelnemersadministratie.

5.3. Het up to date houden van de webapplicatie SmartDeposit.

5.4. Het updaten en bijhouden van de website basic.smartfund.nl

5.5. Het opstellen en beheren van formulieren en enquêtes .

5.6. Het toezicht houden op naleving van het Reglement.

5.7. Het controleren van een eindafrekening bij beëindiging van een deelname.

5.8. Het verstrekken van overzichten, prognoses en aanbevelingen aan het bestuur.

6. Donaties

6.1. Elke Deelnemer is verplicht om te doneren aan Deelnemers van de Fund, in geval het Bestuur of een daarvoor in het leven geroepen commissie aangeeft dat één of meerdere leden wegens arbeidsongeschiktheid daarvoor in aanmerking komen.

6.2. Het bedrag dat geschonken wordt is afhankelijk van:

a. De gewenste donatie zoals door de Deelnemer is aangegeven in SmartDeposit

b. De gewenste donatie waarop de ontvanger heeft ingetekend.

c. Het aantal actieve Deelnemers dat doneert.

d. Een percentage tussen de 1 en 100% dat door de ontvanger is aangegeven om het feitelijke inkomstenverlies te dekken.

6.3. Voordat een nieuwe Deelnemer in aanmerking komt voor een donatie, dient de Buffer van de Deelnemer te zijn volgestort.

6.4. Donaties worden uitsluitend na goedkeuring van de Fiatteurs maandelijks overgemaakt naar de e-Wallet van de ontvangende Deelnemer.

6.5. Nieuwe leden hebben een wachttijd zoals vastgelegd in de Fundkenmerken voor zij in aanmerking komen voor donaties bij arbeidsongeschiktheid.

6.6. Een Deelnemer heeft gedurende een maximale periode recht op een donatie, te bepalen door het Fund (zie onder Fund kenmerken). Het aantal maanden, dat een Deelnemer gedurende een of meerdere perioden arbeidsongeschikt is geweest, worden bij elkaar opgeteld tot de maximale periode is bereikt.

6.7. Als een Deelnemer een Donatie ontvangt Is de Deelnemer vrijgesteld van donatie aan zichzelf.

6.8. Het recht op Donatie van een Deelnemer wordt beëindigd als het maximale aantal maanden dat gedoneerd is aan de Deelnemer (cumulatief) is bereikt. Na beëindiging van de donaties blijft de Deelnemer gedurende de opzegtermijn actief deelnemen, zonder zelf nog aanspraak te kunnen maken op donaties. Daarna wordt de deelname aan het Fund beëindigd. De opzegtermijn is bepaald in de Fundkenmerken. De Buffer dient gedurende deze tijd gevuld te blijven, waarvoor ook incasso-opdrachten uitgevoerd kunnen worden door het Fund. Wijzigingen van de hoogte van de Gewenste Donatie zijn in deze periode niet toegestaan.

6.9. De volgende Wachttijden zijn bepaald in de Fundkenmerken:

a. Wachttijd na het indienen van een verzoek tot donatie: na verloop van de wachttijd ontvangt de Deelnemer donaties.

b. Wachttijd na toetreding tot het Fund: na verloop van de wachttijd heeft Deelnemer recht op een Donatie in te dienen.

c. Wachttijd na aanpassing van het gewenste bedrag: na verloop van de wachttijd heeft Deelnemer recht op een Donatie op basis van het aangepaste Donatiebedrag.

6.10. De donatie aan de Deelnemer wordt berekend vanaf de datum dat de arbeidsongeschiktheid is geconstateerd.

6.11. Donaties worden op een vast moment in de maand naar de e-Wallet van de ontvanger overgemaakt.

6.12. In het geval dat de Deelnemers onvoldoende buffer hebben om een volledige donatie te doen, kan het Bestuur beslissen het te doneren bedrag voor alle Deelnemers naar rato tijdelijk te verlagen.

6.13. Het is aan het Bestuur om te bepalen of, wanneer en zo ja, hoe het restant van de donatie alsnog wordt geschonken.


7. Arbeidsongeschiktheid

7.1. Het Fund is bedoeld om ondernemers in hun eerste levensbehoefte te kunnen voorzien ingeval van langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid. De donatie is een basisvoorziening en geen vervanging van het eerder genoten inkomen.

7.2. Een Deelnemer is arbeidsongeschikt als hij/zij door fysieke of psychische omstandigheden niet in staat is om geheel og gedeeltelijk inkomen te verwerven als zelfstandig ondernemer.

7.3. Zwangerschapsverlof, mantelzorg, vrijwillig verlof en soortgelijke omstandigheden, waardoor er niet gewerkt wordt zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

7.4. Het Bestuur heeft het recht om op elk moment dat de Deelnemer die zich arbeidsongeschikt heeft gemeld, te vragen de arbeidsongeschiktheid met bewijzen te staven.

7.5. Het Bestuur zal geen door Deelnemer verstrekte gegevens over zijn/haar arbeidsongeschiktheid zonder schriftelijke toestemming van de Deelnemer aan derden verstrekken


8. Procedure bij arbeidsongeschiktheid

8.1. In geval van arbeidsongeschiktheid dient een Deelnemer een aanvraag via SmartDeposit met redenen omkleed in te dienen bij het Bestuur. In deze aanvraag wordt vermeld:

a. De datum waarop de arbeidsongeschiktheid is vastgesteld.

b. Een persoonlijke beschrijving van de arbeidsongeschiktheid, de eventuele oorzaak en de te verwachten duur van het niet kunnen verrichten van werk.

c. Het percentage van de Gewenste donatie dat hij/zij als Donatie wenst te ontvangen

d. Een attest van behandelaar (optioneel).

8.2. Indien wordt overgegaan tot een Donatie zal het Bestuur opdracht geven aan de daartoe aangewezen Fondsmanager die verder zorg draagt voor de uitvoering, geaccordeerd door de Fiatteurs.

8.3. De Deelnemer kan binnen 14 dagen tegen de beslissing in beroep gaan. Het bestuur stelt een Beroepscommissie aan die de bezwaarmaker zal horen. Bezwaarmaker heeft het recht deskundigen mee te nemen en/of naasten mee te nemen naar het gesprek.

8.4. De beroepscommissie adviseert het Bestuur inzake het nemen van een bindend besluit.

9. Opzeggen en beëindiging deelname Fund

9.1. Er is een opzegtermijn. Deze termijn is beschreven bij de Fundkenmerken.

9.2. Gedurende de opzegtermijn, blijft de Deelnemer deelnemen aan het Fund. Na deze termijn kan de opzegprocedure in werking treden.

10. Fraude:

Het voorkomen, signaleren en sanctioneren van fraude is in het belang van alle Deelnemers.

10.1. Elke Deelnemer is verplicht signalen en of feiten die duiden op fraude te melden bij het Bestuur.

10.2. Elke Deelnemer zal meewerken aan fraudeonderzoek door het Bestuur

10.3. Het Bestuur heeft het recht om van Deelnemers te vragen bewijsmateriaal te overleggen inzake inkomen en mate van arbeidsongeschiktheid.

10.4. Indien het Bestuur een redelijk vermoeden van fraude heeft, kan het Bestuur per omgaande de Donaties voor onbepaalde tijd opschorten.

10.5. Indien onomstotelijk is vastgesteld dat enig Deelnemer zich schuldig heeft gemaakt aan fraude, zal het Bestuur de volgende maatregelen treffen:

a. Het Bestuur doet aangifte van fraude bij Justitie

b. Het Bestuur zal alles in het werk stellen om de geleden schade te verhalen op de frauderende Deelnemer.

c. Het Bestuur heeft het recht om beslag te leggen op het saldo van de e-Wallet van de frauderende Deelnemer, door opdracht te geven aan Intersolve de e-Wallet te blokkeren.

d. Het Bestuur heeft het recht de onterechte ontvangen donaties aan de gedupeerde Deelnemers te restitueren door opdracht te geven te onterechte Donaties weer terug te boeken naar bankrekeningen van de gedupeerde Deelnemers.

10.6. Het Bestuur controleert de Fundmanager / Fiatteurs.

10.7. In geval van signalen van eventueel frauduleus gedrag door de Fundmanager / Fiatteurs neemt het Bestuur de volgende maatregelen:

a. Alle Deelnemers worden per email en/of telefonisch op de hoogte gebracht.

b. Het Bestuur zal namens de Deelnemers aangifte doen bij Justitie.